Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar Društva i izvršni direktor.

Odborom direktora rukovodi predsjednik.

Odbor direktora priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu akcionara, podnosi Skupštini godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva, utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i superviziju nad tim licima, utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta, donosi investicione odluke, odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva, donosi odluke o utvrđivanju cijene prevoza i drugih usluga.

Pored navedenog, Odbor direktora obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Predsjednik i članovi Odbora direktora:

Prof.dr Tripko Draganić, predsjednik Odbora direktora, predstavnik državnog kapitala

Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala

Pavle Popović, predstavnik državnog kapitala

Dejan Konatar, predstavnik državnog kapitala

Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore