Štampaj


Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar Društva i izvršni direktor.

Odborom direktora rukovodi predsjednik.

Odbor direktora priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu akcionara, podnosi Skupštini godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva, utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i superviziju nad tim licima, utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta, donosi investicione odluke, odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva, donosi odluke o utvrđivanju cijene prevoza i drugih usluga.

Pored navedenog, Odbor direktora obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Predsjednik i članovi Odbora direktora:

Veselin Ivanović, Predsjednik Odbora direktora, predstavnik državnog kapitala,

Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,

Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala

Danilo Bojović, predstavnik državnog kapitala,

Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend", CD - OIF "Moneta" i Društva za men. poslove i upr. nekretninama "MIG" A.D. Podgorica.

×