Čet, 6 jun 2024

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI I DOPUNI (PROŠIRENJU) DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ŽPCG AD – PODGORICA

DOPUNA(PROŠIRENJE) DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ŽPCG AD – PODGORICA

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima (“Sl. List CG”, broj 65/20), 14/21 ,004/24), čl.58 i 92 stav 1 tačka 19 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica i Zahtjeva Ministarstva saobraćaja i pomorstva od 03.06.2024. godine, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, daje

 

                                                                           OBAVJEŠTENJE

o izmjeni i dopuni (proširenju) Dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD –Podgorica

 


Dnevni red Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore-AD Podgorica(u daljem tekstu: Društvo ), koja će se održati dana 14.06.2024. godine (petak) u Sali za sastanke Društva, Podgorica , Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova, objavljen dana 13.05. i 14.05.2024. godine u dnevnom listu “Pobjeda”, dopunjava se tačkom 6 i 7 koje glase :
“6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
 7. Izbor članova Odbora direktora Društva.”

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima (5) članova, od kojih su 2 (dva ) člana nezavisna.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda. Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD- Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu “Pobjeda”, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me


                                                          PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA   

                                                                    prof.dr Tripko Draganić, s.r.

                                                                                           

 

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 07:00 - 21:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore