Pet, 31 maj 2024

JAVNI OGLAS za učešće u programu obrazovanja

Za sticanje stručne kvalifikacije:- „Transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju“

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore - AD Podgorica (prečišćeni tekst) od 04.07.2023. godine, člana 64 st. 2 Kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica iz jula 2023. godine i člana 21 Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju, Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica (u daljem tekstu: ŽPCG), raspisuje

JAVNI OGLAS

za učešće u programu obrazovanja

 

1. ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE:

- „Transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju“ ------------------- 8 kandidata/kinja.

2. USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE/KINJE:

- da su punoljetni;

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

- da su crnogorski državljani/ke;

- da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora;

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

- da posjeduju dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno javnu obrazovnu ispravu (diplomu) IV nivo obrazovanja Okvira kvalifikacija;

3.  SELEKCIJA KANDIDATA

Svi kandidati koji ispunjavaju propisane uslove javnog oglasa podliježu selekciji koja se sastoji od:

1. Intervjuisanja 

2. Vrednovanja kvalifikacije nivoa obrazovanja (diplome) u odnosu na stručnu kvalifikaciju za koju se vrši osposobljavanje 

3. Provjere znanja engleskog jezika (osnovni nivo)

4. Provjere znanja rada na računaru (informatička pismenost)

Provjera znanja je javna.

Izuzetno, kandidati koji već posjeduju kvalifikaciju nivoa obrazovanja (diploma) ili stručnu kvalifikaciju (sertifikat) za zanimanje iz tačke 1 javnog oglasa, imaju pravo učešća u ovom Programu i podliježu selekciji.

O vremenu intervjuisanja i provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Odluka o izboru kandidata sa rang listom će biti objavljena na oficijelnom veb sajtu ŽPCG - https://www.zpcg.me u roku od 10 dana od dana završetka procesa selekcije.

4. OBAVEZE IZABRANIH KANDIDATA

ŽPCG će sa izabranim kandidatima zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama shodno kojem će biti upućeni na stručno osposobljavanje kod licenciranog organizatora obrazovanja odraslih.

Izabranim kandidatima će biti određen rok u kojem moraju završiti obrazovanje i steći stručnu kvalifikaciju iz tačke 1 javnog oglasa.

Nakon sticanja stručne kvalifikaciju iz tačke 1 javnog oglasa kandidat se na osnovu čl. 32 Kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica iz  jula 2023. godine prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri mjeseca) radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno osposobljavanja za samostalan rad na poslovima zanimanja transportnog komercijaliste.

Izuzetno od st. 1 i 2 ove tačke, sa izabranim kandidatima koji posjeduju kvalifikaciju nivoa obrazovanja ili stručnu kvalifikaciju za zanimanje iz tačke 1 javnog oglasa, ugovor iz prethodnog stava će biti zaključen neposredno nakon objavljivanja odluke o izboru.

5. ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE

ŽPCG će organizovati i finansirati obrazovanje, odnosno stručno osposobljavanje isključivo izabranih kandidata.

6. PRIJAVA I DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA JAVNOG OGLASA

Prilikom prijave na javni oglas kandidati treba da prilože:

- Prijavni obrazac (preuzima se na arhivi ŽPCG, adresa: Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica), ili ovdje.

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;

- izvod iz matičnog registra rođenih;

- kopiju lične karte;

- dokaz nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

- ovjerenu kopiju diplome stečene stručne kvalifikacije IV nivo obrazovanje;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- biografiju (CV).

 

7. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“ i veb sajtu ŽPCG, zaključno sa 08.06.2024. godine u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu i kontakt broj), na adresu: Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica, Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica, uz naznaku: „Prijava na javni oglas za učešće u programu obrazovanja broj 5381 od 30.05.2024. godine“.

Prijave se podnose lično na arhivi ŽPCG ili preporučenom poštom.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 020/441-476, radnim danima od 08:00 do 14:00 časova.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove propisane oglasom neće se razmatrati.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 219

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 615

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore