Čet, 18 maj 2023

Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 19.06.2023. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke Društva

OBJAVLJENO: 18.05.2023.

Na osnovu čl. 134 stav 2 i 135 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20 i 146/21) i čl. 53, 54 i 92 stav 1 tačka 19 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na šestoj sjednici, održanoj dana 12.05.2023. godine, donio

ODLUKU o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo).

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 19.06.2023. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

  • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2022. godinu.
  • Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu.
  • Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Društva.
  • Donošenje Politike naknada.
  • Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Materijal za Redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Materijal za Skupštinu akcionara može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore