Štampaj
OBJAVLJENO: 19.05.2022.

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ŽPCG

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20) i čl. 53, 54, 56 i 92 stav 1 tačka 19 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 17.06.2022. godine (petak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

  • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2021. godinu.
  • Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu.
  • Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju Godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2021. godinu.
  • Donošenje Politike naknada
  • Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Materijal za Redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

×