Štampaj
OBJAVLJENO: 04.05.2021

Obavještenje o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Društva

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20) i čl. 53, 54 i 92 stav 1 tačka 19 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, (u daljem tekstu: Društvo), saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD–PODGORICA

Saziva se Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica. Redovna Skupština akcionara će se održati dana 07.06.2021. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2020. godinu.
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu.
  3. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  4. Izbor članova Odbora direktora Društva.
  5. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direktora.
  6. Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu.
  7. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.
Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova. Materijal za Redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Materijal za Skupštinu akcionara može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Ivanović

×