Sri, 28 februar 2024

ŽPCG AD Podgorica raspisuje Javni oglas za obrazovanje konduktera

Javni oglas za učešće u programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije: Kondukter/ka u željezničkom saobraćaju

OBJAVLJENO: 28.02.2024.

Na osnovu čl. 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore - AD Podgorica (prečišćeni tekst) od 04.07.2023. godine, čl. 64 st. 2 Kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica od jula 2023. godine i čl. 21 Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju, Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica (u daljem tekstu: ŽPCG), raspisuje

JAVNI OGLAS

za učešće u programu obrazovanja

1.ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE:

 • „Kondukter/ka u željezničkom saobraćaju“ ---------------------- 10 kandidata/kinja.

2. OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE/KINJE:

 • da su punoljetni;
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da su crnogorski državljani/ke;
 • da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 • da posjeduju dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno javnu obrazovnu ispravu (diplomu) koja se svrstava u najmanje III nivo Okvira kvalifikacija;

3. POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE/KINJE:

 • da nijesu stariji od 25 godina na dan 30.06.2024. godine;
 • izuzetno, prijave kandidata starijih od 25 godina razmatraće se isključivo u slučaju nedovoljnog broja prijava kandidata koji ispunjavaju uslov u pogledu starosne granice iz prethodne alineje;
 • da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje dobar uspijeh, a u trećem odnosno četvrtom razredu srednje škole imaju najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika i matematike.

4. SELEKCIJA KANDIDATA

Svi kandidati koji ispunjavaju propisane opšte i posebne uslove javnog oglasa podliježu selekciji koja se sastoji od:

 • Intervjuisanja ---------------------------------------------------------------- 30 bodova;
 • Vrednovanja kvalifikacije nivoa obrazovanja (diplome) u odnosu na stručnu kvalifikaciju za koju se vrši osposobljavanje -------------------------------------------------------------- 30 bodova;
 • Provjere znanja engleskog jezika ----------------------------------------------------- 20 bodova;
 • Provjere znanja rada na računaru ---------------------------------------------------- 20 bodova.

Provjera znanja je javna.

Izuzetno, kandidati koji već posjeduju kvalifikaciju nivoa obrazovanja (diploma) ili stručnu kvalifikaciju (sertifikat) za zanimanje iz tačke 1 javnog oglasa, imaju pravo učešća u ovom Programu i podliježu selekciji.

O vremenu intervjuisanja i provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Odluka o izboru kandidata sa rang listom (spisak kandidata sa ostvarenim brojem bodova), će biti objavljena na oficijelnom veb sajtu ŽPCG - www.zpcg.me u roku od 10 dana od dana završetka procesa selekcije.

5. OBAVEZE IZABRANIH KANDIDATA

ŽPCG će sa izabranim kandidatima zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama shodno kojem će biti upućeni na stručno osposobljavanje kod licenciranog organizatora obrazovanja odraslih.

Izabranim kandidatima će biti određen rok u kojem moraju završiti obrazovanje i steći stručnu kvalifikaciju iz tačke 1 javnog oglasa.

Nakon sticanja stručne kvalifikaciju iz tačke 1 javnog oglasa kandidat se na osnovu čl. 32 Kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica od jula 2023. godine prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri mjeseca) radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno osposobljavanja za samostalan rad na poslovima zanimanja konduktera, što uključuje pripremu i polaganje stručnog ispita, i rad pod nadzorom.

Izuzetno od st. 1 i 2 ove tačke, sa izabranim kandidatima koji posjeduju kvalifikaciju nivoa obrazovanja ili stručnu kvalifikaciju za zanimanje iz tačke 1 javnog oglasa, ugovor iz prethodnog stava će biti zaključen neposredno nakon objavljivanja odluke o izboru.

Kandidatima koji shodno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja (646) polože stručni ispit iz prvog puta, ugovor o radu na određeno vrijeme će biti produžen u skladu sa potrebama ŽPCG u pogledu procesa ili organizacije rada.

6. ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE

ŽPCG će organizovati i finansirati obrazovanje, odnosno stručno osposobljavanje isključivo izabranih kandidata.

7. PRIJAVA I DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA JAVNOG OGLASA

Prilikom prijave na javni oglas kandidati treba da prilože:

 • Prijavni obrazac (preuzima se na arhivi ŽPCG, adresa: Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica), ili ovdje prijavni obrazac
 • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
 • izvod iz matičnog registra rođenih;
 • kopiju lične karte;
 • dokaz nadležnog organa o podacima iz kaznene evidencije;
 • dokaz nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 • ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole;
 • ovjerenu kopiju diplome o položenom maturskom/eksternom ispitu;
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • biografiju (CV).

8. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“ i veb sajtu ŽPCG, zaključno sa 07.03.2024. godine u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu i kontakt broj), na adresu: Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica, Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica, uz naznaku: „Prijava na javni oglas za učešće u programu obrazovanja br.2093 od 27.02.2024. godine“.

Prijave se podnose lično na arhivi ŽPCG ili preporučenom poštom.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 020/441-476, radnim danima od 08:00 do 14:00 časova.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove propisane oglasom neće se razmatrati.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 07:00 - 21:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore