Uto, 9 januar 2024

Javni konkurs za izbor Rukovodioca Službe unutrašnje revizije

ŽPCG raspisuje Javni konkurs za izbor rukovodioca Službe unutrašnje revizije.

OBJAVLJENO: 09.01.2024.

Željeznički prevoz Crne Gore AD-Podgorica, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor Rukovodioca Službe unutrašnje revizije Željezničkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove:

 • da ima najmanje VII-1 stepen stručne spreme ( kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od 240 kredite CSPK-a)
 • tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, računovodstva, finansija i sličnih poslova
 • sertifikat ovlašćenog internog revizora
 • poznavanje rada na PC
 • srednji nivo znanja engleskog jezika

Rukovodilac Službe unutrašnje revizije se imenuje na određeno vrijeme u  trajanju od 6 mjeseci.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidat mora da dostavi sledeće dokaze:

 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom,
 • dokaz o radnom iskustvu ( uvjerenje ili neki drugi dokaz),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ( kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata: ime i prezime, adresu, biografiju, kontakt telefon i e-mail adresu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u štampanim medijima, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, oglasnoj tabli Društva i na internet stranici Društva.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Rukovodioca Službe unutrašnje revizije“.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore