Štampaj

Odbor direktora ŽPCG je donio Odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", broj 6/02, "Sl. list CG" br.17/07,80/08,40/10,73/10,36/11 i 40/11) i čl. 22a i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica (prečišćeni tekst), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE
AD – PODGORICA

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2017. godine (petak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.
  2. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu.
  3. Usvajanje Izvještaja o radu interne revizije za 2016. godinu.
  4. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  5. Izbor članova Odbora direktora Društva.
  6. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva, sa prijedlozima odluka, će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.zpcg.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dušan Radonjić, s.r.
×