Štampaj
OBJAVLJENO: 05.03.2021.

XIV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Na osnovu čl. 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20) i čl. 22 b i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva

XIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Saziva se XIV Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Skupština akcionara).
Skupština akcionara će se održati dana 06.04.2021. godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Odluka o donošenju Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Materijal za Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.
Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.
Materijal za Skupštinu akcionara može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Eldin Mucević, s.r

×