Štampaj
OBJAVLJENO: 08.02.2021.

XIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Na osnovu čl. 135, 136 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20) i čl. 22 b i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva

XIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Saziva se XIII Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
Skupština akcionara će se održati dana 12.03.2021. godine (petak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  2. Izbor članova Odbora direktora Društva.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.
Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.
Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova.
Materijal za Vanrednu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.
Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.
Materijal za Skupštinu akcionara može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me.

PREDSJEDAVAJUĆA SJEDNICOM ODBORA DIREKTORA

Draženka Simović

×