Štampaj
OBJAVLJENO: 25.02.2019.

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica će se održati 29.03.2019. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", broj 6/02, "Sl. list CG" br.17/07,80/08,40/10,73/10,36/11 i 40/11) i čl. 22a i 24 Statuta Željeznič- kog prevoza Crne Gore AD - Podgorica (prečišćeni tekst), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 29.03.2019. godine (petak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Društva za 2018. godinu
  2. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu.
  3. Usvajanje Izvještaja o radu interne revizije Društva za 2018. godinu.
  4. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  5. Izbor članova Odbora direktora Društva.
  6. Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva, sa prijedlozima odluka, će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva www.zpcg.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Eldin Mucević

×