Štampaj
OBJAVLJENO: 26.01.2021.

Javni konkurs za izbor Izvršnog direktora ŽPCG AD – Podgorica

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 388/1 od 21.01.2021.godine, Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica, raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

 • da ima VII-1 stepen stručne spreme;
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • da je stručnjak iz oblasti željezničkog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja;
 • da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:

 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom;
 • radnu biografiju – CV;
 • dokaz da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javni konkurs će biti objavljen u štampanim medijima: „Pobjeda“, „Vijesti“ i „Dan“, kao i na internet stranici Društva.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Eldin Mucević, s.r.

×